EnglishGermanItalianFrenchSlovene

Projekt RegioMarket

Okrepimo regije - Trajnostne strategije tr?enja za prehrambene izdelke, turizem&gastronomijo in obnovljive energije.
Zaključna konferenca projekta Interreg IIIB Alpski prostor REGIOMARKET
13. in 14. februar 2008

Optimiziranje regijskega tr?enja ? obetajoč pristop za Alpski prostor

Alpski prostor je poznan po raznolikosti izdelkov, uslug in privlačni pokrajini.

 • Vzpostavitev lokalnih in regijskih energetskih sistemov vodi k bolj?i ponudbi obnovljivih virov
 • Upravljanje z regijskimi turisti?nimi destinacijami, vklju?ujo? regijske izdelke in usluge visoke kakovosti, pridobljene na trajnostni na?in.
 • Proizvodnja in tr?enje visokokvalitetnih regijskih kmetijskih izdelkov na na?in, ki je vzdr?en za naravni in ekonomski sistem lokalnega obmo?ja

To bo omogočila vzpostavitev regijskih sistemov kvalitete in tr?enja v regijah projektnih partnerjev.

Vzpostavitev teh sistemov naj bi pokazala na izvedljivost Regiomarketa in bodo slu?ili kot osnova za povečanje privlačnosti in konkurenčnosti celotnega Alpskega prostora. V svojem splo?nem cilju  Regiomarket partnerstvo stremi k razvoju in vzpostavitvi zdru?ne (korporativne) trajnostne strategije znamčenja in tr?enja za celoten Alpski prostor na zgoraj navedenih temeljnih gospodarskih področjih.

Strategija bo prispevala k promociji visokokvalitetnih regijskih izdelkov in uslug znotraj in zunaj Alpskega prostora. Okoljska za?čita in trajnostno upravljanje z Alpskim prostorom sta bistven del strategije.

Glavni cilji ? kaj ?elimo doseči

 • Vzpostaviti Edinstven predlog tr?enja za celoten Alpski prostor
 • Povečati konkurenčnost ter spodbujati mala in srednja podjetja (SME) in nove poslovne investicije
 • Povečati dodano vrednost in zaposlovanje
 • Za?čititi tipično krajino in raznolikost Alpskega prostora s trajnostnimi oblikami upravljanja
 • Ponuditi jasne smernice javnim ustanovam, načrtovalcem politik in ostalim poglavitnim udele?enim stranem o tr?enju in znamčenju regionalnih izdelkov in uslug

Na?e glavne aktivnosti ? kaj je za postoriti

 • SWOT analiza struktur in tr?nih aktivnosti projektnih partnerjev
 • Primerjava obstoječih regijskih znamk v Alpskem prostoru
 • Identifikacija pravnih, potro?ni?kih in tr?nih zahtev, ki zadevajo regijske izdelke in regijsko tr?enje
 • Razvoj in uresničitev sistemov kriterijev kvalitete in nadzora za skupine izdelkov in storitev
 • Razvoj in uresničitev  strategije znamčenja v regijah za tri izbrana gospodarska področja
 • Vzpostavitev horizontalnih in vertikalnih mre? za okrepitev (tr?nih) znanj partnerskih regij in celotnega Alpskega prostora
 • Priprava mednarodnega simpozija za prenos znanja odločevalcem, sorodnim projektom v Alpskem prostoru ipd.